Проект: „Подобряване на производственият капацитет на фирма Делфина ООД “
2016-07-04
На 20.06.2016г. „Делфина“ ООД сключи Договор BG16RFOP002-2.001-0006-СО1 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП.Наименование на проекта: „Подобряване на производственият капацитет на фирма Делфина“ ООД, чрез закупуване на нови машини.

Срокът за изпълнение на Договора е 10 месеца, като проектът стартира на 20.06.2016 г. и приключва на 20.04.2017 г.

Основни дейности по проекта са:

• Дейност за подобряване на производствените процеси;

• Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес;
Общата цел на проекта е повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на " Делфина“ ООД чрез закупуване на ново производствено оборудване. Специфични цели на проекта са:

• Разширяване на производствения капацитет и увеличаване на оборота на предприятието.
• Увеличаване на експортния потенциал и експанзия на нови пазари.
• Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.
• Подобряване на пазарните позиции на предприятието кандидат.

Предвидените инвестиции в настоящия проект представляват етап от последователното изпълнение на стратегията ни за развитие и допълват и надграждат реализираните от нас инвестиционни проекти през последните години. Постигането на проектните цели ще окаже пряк положителен ефект върху основните фактори за повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на дружеството

Общият бюджет на проекта е на стойност 476 200.00 лв., като финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие и националното съфинансиране е в размер на 214 290.00 лв.